Asia journey 1984, China, Russia

Asia journey 1984, China, Russia
999 Downloads

Diary of a journey by trains through Hong Kong, Guangzhou, Guilin, Kunming, Shilin, Guiyang, Anshun, Chongqing, Yangtze Gorges, Wuhan, Beijing, Great Wall, Trans-Siberian Express, Mongolia, Siberia, Moscow, Poland.