Kailas Pictorial

Kailas Pictorial
199 Downloads

Photos of Tibetan pilgrims on the kora circuit of Mount Kailas.