Kailas Pictorial

Kailas Pictorial
111 Downloads

Photos of Tibetan pilgrims on the kora circuit of Mount Kailas.