Ruby mines of Mogok, Myanmar, Burma, 1999

Ruby mines of Mogok, Myanmar, Burma, 1999
326 Downloads

Ruby and sapphire, geology, Kyatpyin, byon deposits, lebin mining, open pit mines, gem market.